Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Πόροι του Τ.Ε.Α.-Ι.Σ.Θ. είναι:


Πίνακας Ορίων Τακτικών και Εκτάκτων Προαιρετικών Εισφορών

Κατηγορία Εισφοράς Κατώτατο Ποσό Ανώτατο Ποσό
Τακτική Μηνιαία Εισφορά 50,00 € 3.000,00 €
Έκτακτη Προαιρετική Ετήσια Εφάπαξ Εισφορά 1.000,00 € 100.000,00 €

Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (Α.Σ.Λ.)

Για κάθε ασφαλισμένο μέλος του Τ.Ε.Α. - Ι.Σ.Θ. τηρείται Α.Σ.Λ., ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος συν τις αναλογούσες αποδόσεις από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Ε.Α. - Ι.Σ.Θ., αφαιρουμένων των σχετικών κρατήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 33 του Καταστατικού (Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας).


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές, βρίσκονται στα άρθρα 19 και 20 του Καταστατικού του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Π

Παρουσίαση

Κ

Καταστατικό

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

Γενική Διεύθυνση
Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια
     teaisth@opf.gr
     698 140 2024

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth-pilavaki@opf.gr
κ. Ξανθόπουλος Παύλος
     teaisth-xanthopoulos@opf.gr
κ. Kαλπαξίδης Γιώργος
     teaisth-kalpaxidis@opf.gr
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr