Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Σύντομο Ιστορικό

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. συστάθηκε με το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β' 2496 / 19.07.2017.

Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η διαχείριση και νομική εκπροσώπησή του πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου.


Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους Ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας από ατύχημα και θανάτου από ατύχημα. Οι χορηγούμενες παροχές ορίζονται σε χρήμα και καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.


Κλάδοι

Σήμερα στο Ταμείο λειτουργούν οι εξής Κλάδοι:


Συμμετοχή στο Ταμείο

Η συμμετοχή στοι Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. είναι προαιρετική και απαιτείται συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής-δελτίο απογραφής ασφαλισμένου, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Παρουσίαση

Καταστατικό Ταμείου

Αίτηση Εγγραφής

Τηλεφωνικό Κέντρο Ι.Σ.Θ.

Τηλ1: 2310 416 574
(εσωτερικό 3)

Τηλ2: 2310 262 300
(εσωτερικό 3)